Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

By measuring the color of a star, astronomers can tell how hot is it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 301236: By measuring the color of a star, astronomers can tell how hot is it.

A. measuring         

B. the                 

C. how          

D. is it

Câu hỏi : 301236

Phương pháp giải:

Mệnh đề danh từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Mệnh đề danh từ có vai trò như một danh từ, có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ đứng sau động từ.

  - Cấu trúc mệnh đề danh từ với “how”: S + V + how (+ adj) + S + V

  is it => it is

  Tạm dịch: Bằng cách đo màu sắc của một ngôi sao, các nhà thiên văn học có thể biết được độ nóng của nó.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com