Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình lập phương có độ dài một cạnh 6cm. Gấp 4 lần độ dài một cạnh ta được một hình lập phương mới có diện tích gấp mấy lần diện tích hình lập phương ban đầu ?

Câu 301403: Hình lập phương có độ dài một cạnh 6cm. Gấp 4 lần độ dài một cạnh ta được một hình lập phương mới có diện tích gấp mấy lần diện tích hình lập phương ban đầu ?

A.  4 lần                                  

B. 6 lần                         

C. 9 lần                          

D. 16 lần

Câu hỏi : 301403

Phương pháp giải:

Khi độ dài một cạnh gấp lên 4 lần thì diện tích hình một mặt tăng lên theo. Diện tích một mặt tăng lên bao nhiêu lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó cũng tăng lên bấy nhiêu lần.


 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình lập phương mới có cạnh gấp 4 lần hình lập phương ban đầu.

  Độ dài cạnh của hình lập phương mới là : \(4 \times 6\,\,\,\left( {cm} \right)\)

  Khi đó diện tích hình lập phương mới là : \(\left( {4 \times 6} \right) \times \left( {4 \times 6} \right)\,\,c{m^2} = \left( {4 \times 4} \right) \times \left( {6 \times 6} \right)\,\,c{m^2} = 16 \times \left( {6 \times 6} \right)c{m^2}\)

  Ta thấy diện tích một mặt của hình lập phương mới tăng lên gấp 16 lần diện tích hình lập phương ban đầu \(\left( {6 \times 6} \right)\,\,c{m^2}\)

  Diện tích một mặt tăng lên bao nhiêu lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần cũng tăng lên bấy nhiêu lần.

  Vậy khi tăng độ dài một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó tăng lên 16 lần.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com