`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả như hình bên.

 

Giá trị của x là:

Câu 305815: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả như hình bên.


 


Giá trị của x là:

A. 0,64

B. 0,58

C. 0,68

D. 0,62

Câu hỏi : 305815

Phương pháp giải:

Tại điểm A: nkết tủa =  nCa2+ =  nCO2 → nCa(OH)2 =  a = ?


Tại điểm B: kết tủa bắt đầu tan 1 phần:


nCO3(2-) =  nOH-- nCO2 → nOH-


Tại điểm C: kết tủa tan 1 phần:


nCO3(2-) =  nOH-- nCO2 → x             

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại điểm A: nkết tủa =  nCa2+ =  nCO2 =  0,1 mol → nCa(OH)2 =  0,1 mol =  a

  Tại điểm B: kết tủa bắt đầu tan 1 phần:

  nCO3(2-) =  nOH-- nCO2

  → 0,1 =  nOH- -(a+0,5)→ nOH- =  a + 0,6 mol  =  0,7 mol

  Tại điểm C: kết tủa tan 1 phần:

  nCO3(2-) =  nOH-- nCO2

  → 0,06 =  a+ 0,6 – x→ x =  a + 0,6 - 0,06 =  0,7- 0,06 =  0,64

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com