`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở ruồi giấm, giả sử cặp gen thứ nhất gồm 2 alen A,a nằm trên NST số 1, cặp gen thứ 2 gồm 2 alen B,b và cặp gen thứ ba gồm 2 alen D,d cùng nằm trên NST số 2 và cách nhau 40cM, cặp gen thứ tư gồm 2 alen E,e nằm trên cặp NST giới tính. Nếu mỗi gen quy định 1 tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, nếu lai giữa cặp bố mẹ: \(P:Aa\frac{{Bd}}{{bD}}{X^E}Y \times aa\frac{{b{\rm{d}}}}{{b{\rm{d}}}}{X^E}{X^e}\) thì ở đời con kiểu hình gồm 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ là:

Câu 306255: Ở ruồi giấm, giả sử cặp gen thứ nhất gồm 2 alen A,a nằm trên NST số 1, cặp gen thứ 2 gồm 2 alen B,b và cặp gen thứ ba gồm 2 alen D,d cùng nằm trên NST số 2 và cách nhau 40cM, cặp gen thứ tư gồm 2 alen E,e nằm trên cặp NST giới tính. Nếu mỗi gen quy định 1 tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, nếu lai giữa cặp bố mẹ: \(P:Aa\frac{{Bd}}{{bD}}{X^E}Y \times aa\frac{{b{\rm{d}}}}{{b{\rm{d}}}}{X^E}{X^e}\) thì ở đời con kiểu hình gồm 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ là:

A. 25%

B. 6,25% 

C. 37,5%

D. 32,5%

Câu hỏi : 306255

Phương pháp giải:

Ở ruồi giấm, con đực không có HVG

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Aa × aa → 1Aa:1aa

  \(\frac{{Bd}}{{bD}} \times \frac{{b{\rm{d}}}}{{b{\rm{d}}}} \to 0,5\frac{{Bd}}{{b{\rm{d}}}}:0,5\frac{{bD}}{{b{\rm{d}}}}\)

  XEY × XEXe → XEXE:XEXe: XEY:XeY

  Đời con luôn trội về 1 tính trạng và lặn về 1 tính trạng nên tỷ lệ cần tính là A-XE-

  Tỷ lệ kiểu hình đời con có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn là: 1/2×3/4=37,5%        

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com