Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một quả nặng có trọng lượng \(0,1\,\,N\). Khối lượng của quả nặng là

Câu 308947: Một quả nặng có trọng lượng \(0,1\,\,N\). Khối lượng của quả nặng là

A. \(1000\,\,g\)

B. \(100\,\,g\)

C. \(10\,\,g\)

D. \(1\,\,g\)

Câu hỏi : 308947

Phương pháp giải:

Trọng lượng của vật: \(P = 10m\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trọng lượng của quả nặng là:

  \(P = 10m \Rightarrow m = \frac{P}{{10}} = \frac{{0,1}}{{10}} = 0,01\,\,\left( {kg} \right)\)

  Đổi: \(0,01\,\,kg = 10\,\,g\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com