`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = {\log _2}\left( {3 - 2x - {x^2}} \right)\) là

Câu 310839: Tập xác định của hàm số \(y = {\log _2}\left( {3 - 2x - {x^2}} \right)\) là

A. \(D = \left( { - 1;3} \right).\)

B. \(D = \left( { - 3;1} \right).\)

C. \(D = \left( { - 1;1} \right).\)    

D. \(D = \left( {0;1} \right).\)

Câu hỏi : 310839
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com