Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong sơ đồ phản ứng sau :

                        Tinh bột → Glucozo → X + CO2       (1)

                        X + O2 (enzyme) → Y + H2O          (2)

Các chất X, Y lần lượt là :

Câu 311059: Trong sơ đồ phản ứng sau :


                        Tinh bột → Glucozo → X + CO2       (1)


                        X + O2 (enzyme) → Y + H2O          (2)


Các chất X, Y lần lượt là :

A. ancol etylic, axit axetic       

B. ancol etylic, cacbon dioxit

C.  ancol etylic, sorbitol     

D. axit gluconic, axit axetic

Câu hỏi : 311059

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của cacbohydrat sgk hóa 12 – trang 21-35

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tinh bột \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\) Glucozơ (C6H12O6)

  C6H12O6 \(\overset{Lên.men}{\rightarrow}\) 2C2H5OH + 2CO2

                                  (X)

  C2H5OH + O2 \(\overset{Men.giấm}{\rightarrow}\) CH3COOH + H2O

                                            (Y)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com