Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = 2\sin x\) là

Câu 311271: Tập xác định của hàm số \(y = 2\sin x\) là

A. \(\left[ {0;\,2} \right]\).

B. \(\left[ { - 2;\,2} \right]\).

C. \(\mathbb{R}\).

D. \(\left[ { - 1;\,1} \right]\).

Câu hỏi : 311271

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = \sin x\) xác định trên \(\mathbb{R}\).

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = 2\sin x\) xác định trên \(\mathbb{R}\) nên tập xác định \(D = \mathbb{R}\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com