`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ trục tọa độ \(Oxyz,\) cho 3 điểm \(A\left( {1;0;1} \right);B\left( {3; - 2;0} \right);C\left( {1;2; - 2} \right).\) Gọi \(\left( P \right)\) là mặt phẳng đi qua \(A\) sao cho tổng khoảng cách từ \(B\) và \(C\) đến \(\left( P \right)\) lớn nhất biết rằng \(\left( P \right)\) không cắt đoạn \(BC.\) Khi đó véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( P \right)\) là

Câu 316793: Trong không gian với hệ trục tọa độ \(Oxyz,\) cho 3 điểm \(A\left( {1;0;1} \right);B\left( {3; - 2;0} \right);C\left( {1;2; - 2} \right).\) Gọi \(\left( P \right)\) là mặt phẳng đi qua \(A\) sao cho tổng khoảng cách từ \(B\) và \(C\) đến \(\left( P \right)\) lớn nhất biết rằng \(\left( P \right)\) không cắt đoạn \(BC.\) Khi đó véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( P \right)\) là

A. \(\overrightarrow n \left( {2; - 2; - 1} \right)\)

B. \(\overrightarrow n \left( {1;0;2} \right)\)

C. \(\overrightarrow n \left( { - 1;2; - 1} \right)\)          

D. \(\overrightarrow n \left( {1;0; - 2} \right)\)

Câu hỏi : 316793
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com