Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al ,Fe3O , FeO, Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, trong đó khối lượng của FeCl­2 là 31,75 gam và 8,064 lít H2 ( đktc ).Cô cạn dung dịch Y thu được 151,54 gam chất rắn khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z và khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối khan ?

Câu 319534: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al ,Fe3O , FeO, Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, trong đó khối lượng của FeCl­2 là 31,75 gam và 8,064 lít H2 ( đktc ).Cô cạn dung dịch Y thu được 151,54 gam chất rắn khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z và khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối khan ?

A. 242,3

B. 268,4

C. 189,6

D. 254,9

Câu hỏi : 319534

Phương pháp giải:

Ta có: nFeCl2 = 0,25 mol; n­H2 = 0,36 mol


Quy đổi hỗn hợp X thành Al, FeO, Fe2O3.


Từ số mol H2 suy ra số mol Al; từ số mol FeO suy ra số mol FeCl2


151,54 gam chất rắn khan gồm FeCl2, FeCl3, AlCl3


Từ đó tính được nFeCl3


Hỗn hợp X + HNO3 tạo thành dung dịch Z chứa Al(NO3)3 và Fe(NO3)3


Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe(NO3)3 = nFeCl2 + nFeCl3; nAl(NO3)3 = nAl


Vậy mmuối khan = mFe(NO3)3 + mAl(NO3)3

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nFeCl2 = 0,25 mol; n­H2 = 0,36 mol

  Quy đổi hỗn hợp X thành Al, FeO, Fe2O3.

  Ta có: nAl = nH2 : 1,5 = 0,24mol; nFeO = nFeCl2 = 0,25 mol

  151,54 gam chất rắn khan gồm FeCl2, FeCl3, AlCl3

  Suy ra mFeCl3 = 151,54 - mFeCl2 - mAlCl3 = 151,54 - 0,25. 127 - 0,24. 133,5 = 87,75 gam → nFeCl3 = 0,54 mol

  Hỗn hợp X + HNO3 tạo thành dung dịch Z chứa Al(NO3)3 và Fe(NO3)3

  Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe(NO3)3 = nFeCl2 + nFeCl3 = 0,25 + 0,54 = 0,79 mol; nAl(NO3)3 = nAl = 0,24 mol

  Vậy mmuối khan = mFe(NO3)3 + mAl(NO3)3 = 0,79.242 + 0,24.213 = 242,3 gam

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com