`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là

Câu 322245: Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là

A.  lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

B. phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

C. qui mô phong trào diễn ra rộng khắp cả nước.

D.  hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để.

Câu hỏi : 322245

Phương pháp giải:

So sánh, nhận xét.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trước năm 1930, phong trào đấu tranh của nhân dân ta nổ ra manh mẽ nhưng chưa có sự thống nhất thành một phong trào rộng lớn trên cả nước.

  Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 – 1931 trên quy mô lớn. Đây cũng là phong trào đấu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com