Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X gồm KHCO3 aM  và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y thấy thoát ra 2,688 lít khí CO2 đktc. Nhỏ từ từ cho đến hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu được mgam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và m lần lượt có thể là

Câu 326759: Dung dịch X gồm KHCO3 aM  và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y thấy thoát ra 2,688 lít khí CO2 đktc. Nhỏ từ từ cho đến hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu được mgam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và m lần lượt có thể là

A. 0,5 và 15,675                              

B. 1,0 và 15,675       

C.  1,0 và 20,600                

D. 0,5 và 20,600

Câu hỏi : 326759

Phương pháp giải:

Nhỏ từ từ Y vào X thì 2 phản ứng xảy ra đồng thời theo tỉ lệ số mol ban đầu


                             HCO3  +    H+   →   H2O + CO2


                                x mol         x                         x


                             CO32-   +    2H+   →   H2O + CO2


                               y              2y                           y


Ta có x + 2y = nH+ mol và x+ y = nCO2 → x , y→ a = 0,5 mol


Nhỏ từ từ X vào Y thì


                               CO32-   +    H+   →    HCO3  


                              HCO3  +    H+   →   H2O + CO2


→ thành phần chất trong E


Viết PTHH

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  100 ml dung dịch X chứa HCO3-: 0,1a mol và CO32- : 0,1 mol

  100 ml dung dịch Y chứa H+ : 0,2 mol; SO42- : 0,025 mol và Cl- : 0,015 mol

  Nhỏ từ từ Y vào X thì 2 phản ứng xảy ra đồng thời theo tỉ lệ số mol

                               HCO3  +    H+   →   H2O + CO2

                                  x mol         x                         x

                               CO32-   +    2H+   →   H2O + CO2

                                 y              2y                           y

  Ta có x + 2y = 0,2 mol và x+ y = nCO2 = 0,12 mol → x = 0,08 mol và y = 0,04 mol

    → 0,1a : 0,1 = 0,04 : 0,08 → a = 0,5 mol

  Nhỏ từ từ X vào Y thì

                                 CO32-   +    H+   →    HCO3  

                                    0,1         0,1             0,1

                                HCO3  +    H+   →   H2O + CO2

                                  0, 1            0,1                    

  → nHCO3 =0,05 + 0,1 – 0,1 =0,05 mol

  → E có 0,05 mol HCO3-; 0,025 mol SO42-; Cl- : 0,15 mol; Na+: 0,2 mol và K+: 0,05 mol

  E + Ba(OH)2 : OH-   + HCO3- → H2O + CO32-

                          Ba+2    + CO32- → BaCO3

                           0,05                        0,05

                           Ba2+ + SO42- → BaSO4

                                        0,025      0,025

  mkết tủa = 0,05,197 + 0,025.233 =15,675 gam

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com