`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn có chiều dài l = 0,8m, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2, với biên độ góc α0 = 90. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị:

Câu 327723: Một con lắc đơn có chiều dài l = 0,8m, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2, với biên độ góc α0 = 90. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị:

A. 31,5cm/s

B. 0,75m/s

C. 0,47m/s

D. 1,1m/s

Câu hỏi : 327723

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Công thức tính tốc độ: \(v = \sqrt {2gl\left( {\cos \alpha {\rm{\;}} - \cos {\alpha _0}} \right)} \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Tốc độ cực đại của vật nhỏ:

  \(v = \sqrt {2gl\left( {\cos \alpha {\rm{\;}} - \cos {\alpha _0}} \right)} {\rm{\;}} \Rightarrow {v_{\max }} = \sqrt {2gl\left( {1 - \cos {\alpha _0}} \right)} {\rm{\;}} = \sqrt {2.9,8.0,8.\left( {1 - \cos 9} \right)} {\rm{\;}} = 0,44m/s\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com