Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có tâm \(O.\) Gọi \(I\) là tâm của hình vuông \(A'B'C'D'\) và M là điểm thuộc đoạn thẳng\(OI\) sao cho \(MO = 2MI\) (tham khảo hình vẽ). Khi đó cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng \(\left( {MC'D'} \right)\) và\(\left( {MAB} \right)\) bằng

Câu 329774: Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có tâm \(O.\) Gọi \(I\) là tâm của hình vuông \(A'B'C'D'\) và M là điểm thuộc đoạn thẳng\(OI\) sao cho \(MO = 2MI\) (tham khảo hình vẽ). Khi đó cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng \(\left( {MC'D'} \right)\) và\(\left( {MAB} \right)\) bằng


A. \(\dfrac{{6\sqrt {85} }}{{85}}\)

B. \(\dfrac{{7\sqrt {85} }}{{85}}\)

C. \(\dfrac{{17\sqrt {13} }}{{65}}\)

D. \(\dfrac{{6\sqrt {13} }}{{65}}\)

Câu hỏi : 329774
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com