`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một lò xo có k = 50 N/m treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới treo một vật có khối lượng m = 100g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 4cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Lực kéo cực đại của lò xo lên điểm treo có độ lớn là

Câu 334250: Một lò xo có k = 50 N/m treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới treo một vật có khối lượng m = 100g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 4cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Lực kéo cực đại của lò xo lên điểm treo có độ lớn là

A. 4N

B. 2N

C. 6N

D. 3N

Câu hỏi : 334250

Phương pháp giải:

- Tại vị trí cân bằng, lò xo dãn 1 đoạn:  

\(\Delta {l_0} = \frac{{mg}}{k}\)

- Lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng lên lò xo là:  

\(F = k.(\Delta {l_0} + A)\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại vị trí cân bằng, lò xo dãn 1 đoạn:  

  \(\Delta {l_0} = \frac{{mg}}{k} = \frac{{0,1.10}}{{50}} = 0,02m = 2cm\)

  Biên độ A = 4cm = 0,04m.

  Lưc đàn hồi cực đại lò xo tác dụng lên lò xo là:

  \(F = k.(\Delta {l_0} + A) = 50.(0,02 + 0,04) = 3N\)

   

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com