Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

240 phút = … giờ?

Câu 339662: 240 phút = … giờ?

A. \(10\)                                                

B. \(1\)                           

C. \(4\)                                   

D. không tính được.

Câu hỏi : 339662

Phương pháp giải:

1 giờ = 60 phút, muốn đổi từ phút sang giờ ta đem chia số phút cho 60.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  240 phút = 4 giờ.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com