Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội cả hai tính trạng?

Câu 341216: Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội cả hai tính trạng?

A. \(\frac{{aB}}{{aB}} \times \frac{{AB}}{{Ab}}\)

B. \(\frac{{AB}}{{aB}} \times \frac{{aB}}{{ab}}\)

C. \(\frac{{aB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}\)

D. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\)

Câu hỏi : 341216
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép lai A: \(\frac{{aB}}{{aB}} \times \frac{{AB}}{{Ab}} \to \frac{{AB}}{{aB}}:\frac{{Ab}}{{aB}}\); đời con 100% có kiểu hình trội về 2 tính trạng.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com