`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có một nguyên hàm là hàm số \(F\left( x \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 341249: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có một nguyên hàm là hàm số \(F\left( x \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. \(\int\limits_a^b {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = F\left( b \right) + F\left( a \right)\).

B. \(\int\limits_a^b {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = F\left( b \right) - F\left( a \right)\).

C. \(\int\limits_a^b {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = f\left( b \right) - f\left( a \right)\).

D. \(\int\limits_a^b {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = F\left( a \right) - F\left( b \right)\).

Câu hỏi : 341249
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com