Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm m để giá trị của biểu thức \(m + 20 \times 3\) bằng 120.

Câu 343070: Tìm m để giá trị của biểu thức \(m + 20 \times 3\) bằng 120.

A. \(m = 80\)                     

B.

\(m = 60\)                       

C. \(m = 70\)                 

D. \(m=90\)

Câu hỏi : 343070

Phương pháp giải:

Cho biểu bằng 120, rồi giải tìm m.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}m + 20 \times 3 = 120\\m + 60 = 120\\m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 120 - 60\\m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 60\end{array}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com