Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(x = 2\) thì \(108 + x = 110\) . Nếu \(x = 6\) thì \(108 + x\) bằng bao nhiêu?

Câu 343072: Với \(x = 2\) thì \(108 + x = 110\) . Nếu \(x = 6\) thì \(108 + x\) bằng bao nhiêu?

A. \(104\)                      

B. \(113\)                                        

C. \(115\)              

D. \(114\)

Câu hỏi : 343072

Phương pháp giải:

Thay \(x = 6\) vào biểu thức \(108 + x\) ta tìm được giá trị của biểu thức nếu \(x = 6\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu \(x = 6\) thì \(108 + x = 108 + 6 = 114\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com