Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bóng đèn 1 có ghi 220 V - 100 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V - 25 W. Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V. Tính điện trở R1 và R2 tương ứng của mỗi đèn và cường độ dòng điện I1 và I2 chạy qua mỗi đèn khi đó.

Câu 343313: Bóng đèn 1 có ghi 220 V - 100 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V - 25 W. Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V. Tính điện trở R1 và R2 tương ứng của mỗi đèn và cường độ dòng điện I1 và I2 chạy qua mỗi đèn khi đó.

A. \({R_1} = 1936\Omega ;{I_1} = \frac{5}{{44}}A;{R_2} = 484\Omega ;{I_2} = \frac{5}{{11}}A\)

B. \({R_1} = 1936\Omega ;{I_1} = \frac{5}{{11}}A;{R_2} = 484\Omega ;{I_2} = \frac{5}{{44}}A\)

C. \({R_1} = 484\Omega ;{I_1} = \frac{5}{{44}}A;{R_2} = 1936\Omega ;{I_2} = \frac{5}{{11}}A\)

D. \({R_1} = 484\Omega ;{I_1} = \frac{5}{{11}}A;{R_2} = 1936\Omega ;{I_2} = \frac{5}{{44}}A\)

Câu hỏi : 343313

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Công suất: \(P = UI = \frac{{{U^2}}}{R}\)


Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: Rtd = R1 + R2

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Bóng đèn 1 có ghi 220 V - 100 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V -  25 W. Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V → Hai đèn sáng bình thường

  Với bóng đèn 1: \(\left\{ \begin{array}{l}{R_1} = \frac{{U_{dm1}^2}}{{{P_{dm1}}}} = \frac{{{{220}^2}}}{{100}} = 484\Omega \\{I_1} = \frac{{{P_{dm1}}}}{{{U_{dm1}}}} = \frac{{100}}{{220}} = \frac{5}{{11}}A\end{array} \right.\)

  Với bóng đèn 2: \(\left\{ \begin{array}{l}{R_2} = \frac{{U_{dm2}^2}}{{{P_{dm2}}}} = \frac{{{{220}^2}}}{{25}} = 1936\Omega \\{I_2} = \frac{{{P_{dm2}}}}{{{U_{dm2}}}} = \frac{{25}}{{220}} = \frac{5}{{44}}A\end{array} \right.\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com