`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(f(x) = \dfrac{{\cos x}}{{{{\sin }^5}x}}\) có một nguyên hàm \(F(x)\) bằng

Câu 345100: Hàm số \(f(x) = \dfrac{{\cos x}}{{{{\sin }^5}x}}\) có một nguyên hàm \(F(x)\) bằng

A. \( - \dfrac{1}{{4{{\sin }^4}x}} + 2019\).         

B. \(\dfrac{1}{{4{{\sin }^4}x}} + 2019\).

C. \(\dfrac{4}{{{{\sin }^4}x}} + 2018\).      

D. \(\dfrac{{ - 4}}{{{{\sin }^4}x}} + 2018\).

Câu hỏi : 345100
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com