`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

Câu 346982: Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. Br2.

B. NaOH.

C. HCl.

D. HCOOH.

Câu hỏi : 346982

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đã học về anilin

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B. anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng với NaOH

  C. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

  D. C6H5NH2 + HCOOH → HCOONH3C6H5

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com