Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ba điểm phân biệt \(A,\)\(B,\)\(C.\) Đẳng thức nào đúng?

Câu 347910: Cho ba điểm phân biệt \(A,\)\(B,\)\(C.\) Đẳng thức nào đúng?

A. \(\overrightarrow {CA}  - \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {BC} \)

B. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} \)

C. \(\overrightarrow {AB} \) + \(\overrightarrow {CA} \) = \(\overrightarrow {CB} \)

D. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {CA} \)

Câu hỏi : 347910

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng vecto.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo quy tắc cộng ta có: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CB} .\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com