Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để \(I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

Câu 347911: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để \(I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

A. \(IA = IB\)

B. \(\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  = \vec 0\)            

C. \(\overrightarrow {IA}  - \overrightarrow {IB}  = \vec 0\)

D. \(\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} \)

Câu hỏi : 347911

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất trung điểm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I  là trung điểm của AB  \( \Leftrightarrow \overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {BI}  \Leftrightarrow \overrightarrow {IA}  =  - \overrightarrow {IB}  \Leftrightarrow \overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  = \overrightarrow 0 \)

  Chọn  B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com