Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số chia biết số bị chia là 73 và thương là 7, số dư là 3.

Câu 348270: Tìm số chia biết số bị chia là 73 và thương là 7, số dư là 3.

A. \(12\)

B. \(10\)

C. \(11\)

D. \(13\)

Câu hỏi : 348270

Phương pháp giải:

Trong phép chia có dư, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia trừ đi số dư rồi chia cho thương.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số chia là: \(\left( {73 - 3} \right):7 = 10\)

  Đáp số: \(10\)

  Chọn B

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com