Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình thức đấu tranh chủ yếu chống Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu sau hiệp định Giơnever là

Câu 349294: Hình thức đấu tranh chủ yếu chống Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu sau hiệp định Giơnever là

A.  Đấu tranh chính trị, hoà bình             

B. Đấu tranh vũ trang

C. Khởi nghĩa giành chính quyền      

D. Dùng bạo lực cách mạng

Câu hỏi : 349294

Phương pháp giải:

sgk trang 162.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách mạng miền Nam từ giữa năm 1954 chuyê rn từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954, bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com