Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số cách chọn \(2\) học sinh từ \(8\) học sinh là 

Câu 350626: Số cách chọn \(2\) học sinh từ \(8\) học sinh là 

A. \(C_8^2.\)

B. \({8^2}.\)

C. \(A_8^2.\)

D. \({2^8}.\)

Câu hỏi : 350626

Phương pháp giải:

Sử dụng tổ hợp.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cách chọn \(2\) học sinh từ \(8\) học sinh là \(C_8^2.\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com