`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) là một hàm đa thức bậc bốn và có đồ thị hàm số \(y=f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên. Đặt \(g\left( x \right)=2f\left( x \right)+{{x}^{2}}\). Hỏi hàm số \(y=g\left( x \right)\) đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

Câu 351296: Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) là một hàm đa thức bậc bốn và có đồ thị hàm số \(y=f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên. Đặt \(g\left( x \right)=2f\left( x \right)+{{x}^{2}}\). Hỏi hàm số \(y=g\left( x \right)\) đạt cực đại tại điểm nào sau đây?


A. \(x=0\)

B. \(x=2\)

C. \(x=-1\)

D. \(x=1\)

Câu hỏi : 351296
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com