Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở Việt Nam, phòng trào dân chủ 1936 – 1939 có điểm khác biệt nào sau đây về bối cảnh lịch sử so với phong trào cách mạng 1930 – 1931?

Câu 351937: Ở Việt Nam, phòng trào dân chủ 1936 – 1939 có điểm khác biệt nào sau đây về bối cảnh lịch sử so với phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Phong trào cách mạng thế giới đang phát triển.

B. Chính quyền thuộc địa nới lỏng chính sách cai trị.

C.  Có sự lãnh đạo kịp thời của Đảng Cộng Sản.

D.  Đời sống nhân dân lao động khó khăn, cực khổ.

Câu hỏi : 351937

Phương pháp giải:

So sánh, nhận xét.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Về hoàn cảnh lịch sử:

  - Phong trào 1930 - 1931: Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề nhằm bù đắp thiệt hại của khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

  - Phong trào 1936 - 1939: tháng 6-1936, chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, thực hiện một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa (nới lỏng chính sách cai trị) => Điều kiện khách quan quan trọng nhất tạo điều kiện cho đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com