Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây là đúng về điểm chung của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta?

Câu 352318: Nhận xét nào sau đây là đúng về điểm chung của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta?

A. Phản ánh quá trình thỏa hiệp và đấu tranh giữa các cường quốc.

B. Giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước tham gia chiến tranh thế giới.

C. Phản ánh tương quan lực lượng giữa hai hệ thống chính trị xã hội đối lập.

D. Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước có chế độ chính trị đối lập.

Câu hỏi : 352318

Phương pháp giải:

 So sánh, liên hệ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A: một trong những điểm chung của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta là đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ. Tuy nhiên, xét về bản chất đây mới chỉ là sự thỏa hiệp tạm thời. Do mâu thuẫn của các nước này chưa được giải quyết nên mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa vẫn tiếp tục là nguyên nhân sâu xa bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai. Trật tự hai cực Ianta được xác lập cũng phản ánh mối quan hệ hai mặt giữa các cường quốc: vừa đấu tranh vừa thỏa hiệp để hạn chế thiệt hại và tập trung phát triển, củng cố vị thế của mình. Cho đến sau chiến tranh lạnh, đây vẫn là một đặc điểm lớn trong quan hệ quốc tế.

  - Đáp án B: trật tự Vécxai - Oasinhtơn không giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước, mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa vẫn còn và nó tiếp tục là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai.

  - Đáp án C, D: trật tự hai cực Ianta là sự thỏa thuận giữa các nước có sự khác nhau về chế độ chính trị trong khi trật tự Vécxai - Oasinhtơn là các nước có cùng chế độ tư bản chủ nghĩa.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com