Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu trả lời đúng khi nói về chức năng của ruột:

Câu 354435: Chọn câu trả lời đúng khi nói về chức năng của ruột:

A. Tổng hợp chất hữu cơ.

B. Chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ.

C. Vận chuyển các chất trong cây.

D. Chứa chất dự trữ.

Câu hỏi : 354435

Phương pháp giải:

+ Tổng hợp chất hữu cơ là chức năng của các tế bào thịt vỏ chứa chất diệp lục.


+ Chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ là chức năng của thịt vỏ.


+ Vận chuyển các chất trong cây là chức năng của bó mạch.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Trong các thành phần cấu tạo của thân, ruột có chức năng dự trữ các chất.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com