Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(x > 0\). Biểu thức \(P = x\sqrt[5]{x}\) bằng:

Câu 354947: Cho \(x > 0\). Biểu thức \(P = x\sqrt[5]{x}\) bằng:

A. \({x^{\frac{{11}}{{10}}}}\)

B. \({x^{\frac{6}{5}}}\)

C. \({x^{\frac{1}{5}}}\)

D. \({x^{\frac{4}{5}}}\)

Câu hỏi : 354947
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com