Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu thức \(T = \dfrac{{{x^{\frac{1}{2}}}y + x{y^{\frac{1}{2}}}}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}\) với \(x,\,\,y\) dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 354951: Cho biểu thức \(T = \dfrac{{{x^{\frac{1}{2}}}y + x{y^{\frac{1}{2}}}}}{{\sqrt x  + \sqrt y }}\) với \(x,\,\,y\) dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. \(T = \dfrac{1}{{xy}}\)

B. \(T = \sqrt {xy} \)

C. \(T=xy\)

D. \(T = \sqrt[3]{{xy}}\)

Câu hỏi : 354951
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com