Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dựa vào hình 20, SGK trang 22, cho biết Niu-iooc múi giờ số 19, chênh lệch bao nhiêu múi giờ với Hà Nội múi giờ số 7?

Câu 355640: Dựa vào hình 20, SGK trang 22, cho biết Niu-iooc múi giờ số 19, chênh lệch bao nhiêu múi giờ với Hà Nội múi giờ số 7?

A. 5

B. 7

C. 12

D. 19

Câu hỏi : 355640
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát hình 20, SGK trang 22: Niu-iooc múi giờ số 19, Hà Nội múi giờ số 7

  => Giờ của Niu-iooc chênh lệch so với giờ của Hà Nội là: 19 – 7 = 12 múi giờ.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com