Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)?

Câu 361337: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)?

A. \(y = {\left( {x - 1} \right)^2} - 3x + 2\).

B. \(y = \dfrac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\).

C. \(y = \dfrac{x}{{x + 1}}\).

D. \(y = \tan x\).

Câu hỏi : 361337
 • Đáp án : B
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + A: \(y' = 2\left( {x - 1} \right) - 3 = 2x - 5\) không luôn dương trên \(\mathbb{R}\) nên hàm số sẽ có khoảng đồng biến có khoảng nghịch biến.

  + B: \(y' = \dfrac{{\sqrt {{x^2} + 1}  - \dfrac{{{x^2}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}}}{{{x^2} + 1}} = \dfrac{{{x^2} + 1 - {x^2}}}{{\left( {{x^2} + 1} \right)\sqrt {{x^2} + 1} }} = \dfrac{1}{{\left( {{x^2} + 1} \right)\sqrt {{x^2} + 1} }} \ge 0\,\,\,\forall x \Rightarrow \) hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com