Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số\(y = \dfrac{{1 - 2x}}{{x + 1}}\) có đồ thị là \(\left( C \right)\). Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 361646: Cho hàm số\(y = \dfrac{{1 - 2x}}{{x + 1}}\) có đồ thị là \(\left( C \right)\). Mệnh đề nào sau đây sai?

A. \(\left( C \right)\) có tiệm cận ngang là \(y =  - 2\)

B. \(\left( C \right)\) có hai tiệm cận.

C. \(\left( C \right)\) có tiệm cận ngang là \(y = 1\).        

D. \(\left( C \right)\) có tiệm cận đứng.

Câu hỏi : 361646
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lý thuyết:

  + Khi bậc Tử > bậc Mẫu \( \Rightarrow \) Không có TCN

  + Khi bậc Tử < bậc Mẫu  \( \Rightarrow \) Có 1 TCN là \(y = 0\)

  + Khi bậc Tử = bậc Mẫu  \( \Rightarrow \) Có TCN

  Như vậy hàm số trên có Tử = Mẫu\( \Rightarrow \) Có TCN là \(y = \dfrac{{he\,so\,Tu}}{{he\,so\,Mau}} = \dfrac{{ - 2}}{1} =  - 2\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com