Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \dfrac{{{x^3}}}{3} + \dfrac{{{x^2}}}{2} - 2x - 1\)đạt giá trị nhỏ nhấttrên [0;2] là:

Câu 362461: Hàm số \(y = \dfrac{{{x^3}}}{3} + \dfrac{{{x^2}}}{2} - 2x - 1\)đạt giá trị nhỏ nhấttrên [0;2] là:

A. \(\dfrac{{ - 1}}{3}\)

B. \( - \dfrac{{13}}{6}\)

C. \( - 1\)

D. \( - 4\)

Câu hỏi : 362461
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = {x^2} + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {tm} \right)\\x =  - 2\,\,\,\left( {loai} \right)\end{array} \right.\).

  Ta có \(y\left( 1 \right) =  - \dfrac{{13}}{6};\,\,\,y\left( 0 \right) =  - 1;\,\,y\left( 2 \right) =  - \dfrac{1}{3}\).

  \( \Rightarrow {y_{\min }} = y\left( 1 \right) =  - \dfrac{{13}}{6}\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com