Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân của Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh là

Câu 362944: Hạt nhân của Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh là

A. Hội Phản đế.

B. Hội Cứu quốc. 

C. Hội Nông dân. 

D. Hội Phụ nữ.

Câu hỏi : 362944

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một trong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng là vận động quần chúng tham gia Việt Minh. Cao Bằng là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội Cứu quốc trong mặt trận Việt Minh

  -> hạt  nhân của Mặt trận Việt Minh là các hội cứu quốc

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com