`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biến đổi sâu sắc nhất về mặt xã hội đối với Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1925 đến 1941 là gì?

Câu 367386: Biến đổi sâu sắc nhất về mặt xã hội đối với Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1925 đến 1941 là gì?

A. Từ xã hội phong kiến đã hoàn toàn chuyển sang xã hội chủ nghĩa.

B. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động.

C. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại giai cấp công nhân và nông dân tập thể.

D. Hình thành xã hội quá độ từ CNTB lên CNXH.

Câu hỏi : 367386

Phương pháp giải:

sgk trang 57

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cùng với những biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong XH cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng tầng lớp trí thức XHCN

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com