Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn ở mặt đất có chu kì dao động T = 2s. Biết khối lượng trái đất gấp 81 lần khối lượng mặt trăng và bán kính trái đất gấp 3,7 lần bán kính mặt trăng. Tìm chu kì con lắc khi đưa con lắc lên mặt trăng:

Câu 368577:

Một con lắc đơn ở mặt đất có chu kì dao động T = 2s. Biết khối lượng trái đất gấp 81 lần khối lượng mặt trăng và bán kính trái đất gấp 3,7 lần bán kính mặt trăng. Tìm chu kì con lắc khi đưa con lắc lên mặt trăng:

A. 6,58s 

B. 5,72s      

C. 6,86s 

D. 4,86s

Câu hỏi : 368577

Phương pháp giải:

+ Áp dụng công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)


+ Áp dụng công thức tính gia tốc trọng trường: \(g = \dfrac{{GM}}{{{R^2}}}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Chu kì dao động của con lắc khi ở trái đất:

  \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \) với \(g = \dfrac{{GM}}{{{R^2}}}\)

  - Chu kì dao động của con lắc khi ở Mặt Trăng:

  \(T' = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{{g'}}} \)với \(g' = \dfrac{{Gm}}{{R{'^2}}} = \dfrac{{G\dfrac{M}{{81}}}}{{{{(\dfrac{R}{{3,7}})}^2}}} = \dfrac{{G.3,{7^2}}}{{81{R^2}}}\)

  \( \Rightarrow \dfrac{{T'}}{T} = \sqrt {\dfrac{g}{{g'}}}  = \sqrt {\dfrac{1}{{\dfrac{{3,{7^2}}}{{81}}}}}  = 2,43 \Rightarrow T' = 2,43T = 2,43.2 = 4,86{\rm{s}}\)

  → Chu kì con lắc ở mặt trăng là 4,86s

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com