Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng m = 2kg rơi tự do từ độ cao h = 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi sau thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện được một công bằng bao nhiêu? Công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 1,2s và công suất tức thời tại thời điểm t = 1,2s bằng bao nhiêu? Cho g = 9,8m/s2.

Câu 369583:

Một vật có khối lượng m = 2kg rơi tự do từ độ cao h = 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi sau thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện được một công bằng bao nhiêu? Công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 1,2s và công suất tức thời tại thời điểm t = 1,2s bằng bao nhiêu? Cho g = 9,8m/s2.

A. \(A = 158,3J;\,{P_{tb}} = 132W;\,{P_{tt}} = 210,5W\)

B. \(A = 138,3J;\,{P_{tb}} = 115,25W;\,{P_{tt}} = 230,5W\)

C. \(A = 138,3J;\,{P_{tb}} = 115,25W;\,{P_{tt}} = 115,25W\)           

D. \(A = 158,3J;\,{P_{tb}} = 210,5W;\,{P_{tt}} = 210,5W\)

Câu hỏi : 369583

Phương pháp giải:

+ Công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do: \(s = \dfrac{1}{2}g.{t^2}\)


+ Phương trình vận tốc: \(v = {v_0} + at\)


+ Công thức tính công: \(A = F.s.\cos \alpha \)


+ Công suất trung bình: \(P = \dfrac{A}{t}\)


+ Công suất tức thời: \(P = F.v\)

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Sau 1,2s quãng đường vật rơi được:

  \(s = \dfrac{1}{2}g.{t^2} = \dfrac{1}{2}.9,8.1,{2^2} = 7,056{\rm{ }}m\)

  + Công của trọng lực là:

   \(A = m.g.s.\cos {0^0} = 2.9,8.7,056 = 138,3J\)

  + Công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 1,2s là:

             \({P_{tb}} = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{138,3}}{{1,2}} = 115,25W\)

  + Vận tốc của vật sau khi rơi được 1,2s là:

            \(v = {v_0} + {\rm{ }}a.t = 0 + g.t = 9,8.1,2 = 11,76{\rm{ }}m/s\)

  + Công suất tức thời của trọng lực P tại thời điểm t = 1,2s là:

             \({P_{tt}} = F.v = P.v = m.g.v = 2.9,8.11,76 = 230,5{\rm{ }}W\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com