`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\,\,AB = a,\,\,AC = a\sqrt 3 \). Đường sinh \(l\) của hình nón tạo thành khi quay tam giác \(ABC\) quanh trục \(AB\) là:

Câu 370998: Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\,\,AB = a,\,\,AC = a\sqrt 3 \). Đường sinh \(l\) của hình nón tạo thành khi quay tam giác \(ABC\) quanh trục \(AB\) là:

A. \(2a\)

B. \(a\sqrt 2 \)

C. \(a\sqrt 3 \)

D. \(a\)

Câu hỏi : 370998
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường sinh \( = \,l\, = \,BC\)

  \( \Rightarrow \,\,l\,\, = \,\,\sqrt {A{B^2} + \,A{C^2}\,}  = \,\sqrt {{a^2}\, + \,3{a^2}}  = 2a\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com