Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 và thể tích bằng \(18\pi \). Tính diện tích xung quanh \({S_{xq}}\) của hình trụ:

Câu 371139: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 và thể tích bằng \(18\pi \). Tính diện tích xung quanh \({S_{xq}}\) của hình trụ:

A. \({S_{xq}} = 18\pi \)

B. \({S_{xq}} = 36\pi \)

C. \({S_{xq}} = 12\pi \)

D. \({S_{xq}} = 6\pi \)

Câu hỏi : 371139
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \( + \) \(V = 18\pi  \Leftrightarrow \pi {R^2}h = 18\pi \)

                    \( \Leftrightarrow h = \dfrac{{18}}{{{R^2}}} \Leftrightarrow h = \dfrac{{18}}{{{3^2}}} \Leftrightarrow h = 2.\)

  \( + \)\({S_{xq}} = 2\pi Rh = 2\pi .3.2 = 12\pi \).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com