Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một mặt cầu có diện tích bằng \(16\pi \), tính thể tích của khối cầu đó.

Câu 371317: Một mặt cầu có diện tích bằng \(16\pi \), tính thể tích của khối cầu đó.

A. \(4\pi \)

B. \(\dfrac{{4\pi }}{3}\)

C. \(\dfrac{{32\pi }}{3}\)

D. \(16\pi \)

Câu hỏi : 371317
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}S = 4\pi {R^2} \Leftrightarrow 16\pi  = 4\pi {R^2} \Leftrightarrow {R^2} = 4 \Leftrightarrow R = 2.\\V = \dfrac{4}{3}\pi {R^3} = \dfrac{4}{3}\pi .8 = \dfrac{{32\pi }}{3}.\end{array}\)    

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com