`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số: \(y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 7\) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Câu 371472: Hàm số: \(y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 7\) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. \(y = \left( {1; + \infty } \right)\)

B. \(\left( { - 5; - 2} \right)\)

C. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)

D. \(\left( { - 1;3} \right)\).

Câu hỏi : 371472

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\)  đồng biến trên \(\left( {a;\;b} \right) \Leftrightarrow f'\left( x \right) \ge 0\;\;\forall x \in \left( {a;\;b} \right)\) và bằng 0 tại hữu hạn điểm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = 3{x^2} - 6x - 9\).

  \( \Rightarrow \) Hàm số đồng biến \( \Leftrightarrow y' > 0 \Leftrightarrow 3{x^2} - 6x - 9 > 0 \Leftrightarrow {x^2} - 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x > 3\\x <  - 1\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \) Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {3; + \infty } \right).\)

  Trong các đáp án, chỉ có đáp án B đúng.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com