`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối chóp \(S.ABCD\) có thể tích bằng \(4{a^3}\), đáy ABCD là hình bình hành. Gọi \(M\) là  trung điểm của cạnh \(SD\). Biết diện tích tam giác SAB bằng \({a^2}.\) Tính khoảng cách từ \(M\) tới mặt phẳng \((SAB)\).

Câu 371476: Cho khối chóp \(S.ABCD\) có thể tích bằng \(4{a^3}\), đáy ABCD là hình bình hành. Gọi \(M\) là  trung điểm của cạnh \(SD\). Biết diện tích tam giác SAB bằng \({a^2}.\) Tính khoảng cách từ \(M\) tới mặt phẳng \((SAB)\).

A. \(12a\).

B. \(6a.\)

C. \(3a.\)

D. \(4a.\)

Câu hỏi : 371476

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(h = \dfrac{{3V}}{S}.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({V_{SABCD}} = 4{a^3} \Rightarrow {V_{SABD}} = \dfrac{1}{2}{V_{SABCD}} = 2{a^3}.\)

  \( \Rightarrow \dfrac{1}{3}d\left( {D;\,\,\left( {SAB} \right)} \right).{S_{SAB}} = 2{a^3} \Leftrightarrow d\left( {D;\,\,\left( {SAB} \right)} \right) = \dfrac{{3.2{a^3}}}{{{a^2}}} = 6a.\)

  Mà \(M\) là trung điểm của \(SD\).

  \( \Rightarrow d\left( {M;\,\,\left( {SAB} \right)} \right) = \dfrac{1}{2}d\left( {D;\,\,\left( {SAB} \right)} \right) = \dfrac{1}{2}.6a = 3a.\)  

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com