Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \({5^{x\, + \,2}} - {5^{x\, + \,1}} - {10.5^x} = 50\) có nghiệm bằng:

Câu 371932: Phương trình \({5^{x\, + \,2}} - {5^{x\, + \,1}} - {10.5^x} = 50\) có nghiệm bằng:

A. \(x = 0.\)

B. \(x =  - \,1.\)

C. \(x = 1.\)

D. \(x = 2.\)

Câu hỏi : 371932
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,{5^{x + 2}} - {5^{x + 1}} - {10.5^x} = 50 \Leftrightarrow {5^x}{.5^2} - {5^x}.5 - {10.5^x} = 50\\ \Leftrightarrow {5^x}.\left( {{5^2} - 5 - 10} \right) = 50 \Leftrightarrow {5^x} = 5 \Leftrightarrow x = 1.\end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com