`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 4 loại kiểu hình bằng nhau?

Câu 372672: Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 4 loại kiểu hình bằng nhau?

A. Aabb × Aabb

B. AaBB × aabb

C. AaBb × AaBb

D. Aabb × aaBb.

Câu hỏi : 372672
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PL A. Aabb × Aabb → (1AA:2Aa:1aa)bb→ 2 loại kiểu hình, tỉ lệ khác nhau

  PL B. AaBB × aabb → (1Aa:1aa)Bb→ 2 loại kiểu hình, tỉ lệ bằng nhau

  PL C. AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) → 4 loại kiểu hình, tỉ lệ khác nhau

  PL D. Aabb × aaBb→ 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb → 4 loại kiểu hình, tỉ lệ bằng nhau

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com