Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất không bị chi phối bởi đặc điểm nào?

Câu 375026: Những mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất không bị chi phối bởi đặc điểm nào?

A.

Những mâu thuẫn giai cấp đối kháng trước đó vẫn không bị mất đi, nhiều mối mâu thuẫn ngày càng gay gắt hơn trước, xuất hiện các giai cấp mới đối lập, tạo nên những mối mâu thuẫn mới.

B.

Phương thức bóc lột phong kiến vẫn còn được duy trì bên cạnh phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa vừa du nhập khiến nền kinh tế Việt Nam mang tính tư sản thực dân và phong kiến.

C.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, kinh tế Việt Nam có bước phát triển những bị Pháp kìm hãm nặng nề, lệ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.

D. Những mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp vừa là nguồn gốc vừa là động lực của các phong trào yêu nước chống Pháp.

Câu hỏi : 375026

Phương pháp giải:

trình bày

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.

  - Đáp án A, B, C là những đặc điểm chi phối mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com